[1]
نصر س.ح. و عباسی م.م. 2016. دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 67–90. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14558.