[1]
فیض س.ر. 2016. مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 39–66. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14556.