[1]
ساشادینا ع., زالی م.ع. و عباسی م. 2016. تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 1, 2 (اکتبر 2016), 13–38. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v1i2.14555.