[1]
رحمانی منشادی ح. 2016. مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 157–195. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14451.