[1]
موسوی س.ر. و مهدیخواه ز. 2016. تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 119–127. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14448.