[1]
عباسی م. 2016. در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 49–71. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14443.