[1]
عزیزی ف. 2016. اخلاق در پژوهش های بالینی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 33–47. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14440.