[1]
زالی ع. 2016. نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 11–32. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14439.