[1]
عباسی م. 2016. سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 3 (اکتبر 2016), 7–10. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14436.