[1]
K.C.A, J. و Jaswir, I. 2016. Ethics in Biotechnology. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 5 (ژوئن 2016), 99–134. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i5.12191.