[1]
عباسی م. 2016. سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 5 (ژوئن 2016), 7–10. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i5.12182.