[1]
بزميش. و متولي زاده اردكانيع. 2016. ژن درماني و اخلاق پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 189-199. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12167.