[1]
همتی مقدما. و زمانیم. 2016. اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 171-187. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12166.