[1]
موسویس.ر. و مهدی خواهز. 2016. نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 159-170. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12165.