[1]
کاظميع., ملكوتيج. و عباسیم. 2016. دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 135-146. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12163.