[1]
تابعيس.ض.ا. و پارساییح. 2016. رابطه پزشك و بيمار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 107-120. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12161.