[1]
ترک مقدمل., عباسیم. و آزادانیز. 2016. تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 71-106. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12159.