[1]
محقق دامادس.م. 2016. خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 2, 4 (ژوئن 2016), 13-44. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12157.