[1]
عزیزیف. 2016. نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 4, 14 (آوریل 2016), 7-10. DOI:https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.12117.