اخلاق در پژوهش‌های کیفی: تحلیل مفهوم به روش تحولی راجرز