آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند