شوخی و بازبینی نقش آن در بهبود روابط پرستار ـ بيمار