بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان