بررسی تطبیقی «اتانازی» داوطلبانه‌ی غیرفعال در اخلاق وظیفه‌گرای کانتی و اخلاق فضیلت‌گرای اسلامی