بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران