مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان