مسائل اخلاقی مرتبط با روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های تروما