طراحی و آزمون الگوی پیشایندها و پیامدهای مهم اخلاق کار اسلامی