ابعاد مختلف سقط جنین و سیاست‌های مرتبط با آن در جهان