نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)