خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي