ديدگاه بيماران مبتلا به سرطان درباره شيوه‌هاي انتقال اخبار ناگوار