شاپا چاپی: 2008-4374 شاپا الکترونیک: 2423-7604

شماره کنونی
دوره 14 شماره 45 (1399)
مجله اخلاق پزشکی

درباره‌ی مجله

با توجه به اینکه اخلاق پزشکی یک علم بین رشته ای است، دامنه آن شامل اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌اي، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سياست‌گذاري سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات می باشد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله اخلاق پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

مطالعه بیشتر

اطلاعات مجله

ناشر/ صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

سردبیر: دکتر فریبا برهانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

معاون سردبیر: دکتر بهاره صالحی (استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر علمی: دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر علمی آماری: دکتر مهدی احمدی (استادیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی)

مدیر اجرایی: مرجان آقا نوه سی (کارشناس ارشد سیستم های اطلاعاتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)