1.
فامیل احمریان فس, خدابخشی کولایی آ, فلسفی نژاد م. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. JRRH [اینترنت]. 14 ژوئن 2015 [ارجاع شده 18 آوریل 2024];1(3):11-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8429