1.
فامیل احمریانفس, خدابخشی کولاییآ, فلسفی نژادم. تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران. JRRH [اینترنت]. 14 ژوئن 2015 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];1(3):11-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/8429