1.
ضیاالدینیم, ده‌مردهح. نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش. JRRH [اینترنت]. 10 مارس 2019 [ارجاع شده 9 فوریه 2023];5(1):101-1. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/19077