ضیاالدینیمحمد, و ده‌مردهحیدر. “نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش”. پژوهش در دین و سلامت 5, no. 1 (مارس 10, 2019): 101-111. دسترسی دسامبر 7, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/19077.