فامیل احمریان ف. س., خدابخشی کولایی آ., و فلسفی نژاد م. “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”. پژوهش در دین و سلامت, ج 1, ش 3, ژوئن 2015, صص 11-18, doi:10.22037/jrrh.v1i3.8429.