فامیل احمریانف. س., خدابخشی کولاییآ., و فلسفی نژادم. “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”. پژوهش در دین و سلامت , ج 1, ش 3, ژوئن 2015, صص 11-18, doi:10.22037/jrrh.v1i3.8429.