میکائیلی منیعف., طباطباییس. م., و راد معصومیس. ف. ‌. “مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف”. پژوهش در دین و سلامت , ج 7, ش 3, سپتامبر 2021, صص 68-79, doi:10.22037/jrrh.v7i3.31787.