ضیاالدینیم., و ده‌مردهح. “نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش”. پژوهش در دین و سلامت , ج 5, ش 1, مارس 2019, صص 101-1, doi:10.22037/jrrh.v5i1.19077.