یدالله‌پور م., مهدوی‌فر ح., و حسن‌زاده ر. “مداخله‌ی آموزشی مبتنی بر مذهب بر نشانگان افسردگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی شهر بابل”. پژوهش در دین و سلامت, ج 5, ش 1, مارس 2019, صص 64-75, doi:10.22037/jrrh.v5i1.18567.