یارالهی ن., شعیری م., و حسن زاده دستجردی ز. “بررسی تأثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی”. پژوهش در دین و سلامت, ج 5, ش 1, فوریه 2019, صص 47-63, doi:10.22037/jrrh.v5i1.18434.