باقری ج., شایان ن., باقری م., و حیدری م. “بررسي رابطه‌ی معنويت با عوارض و مرگ‌و‌میر بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري مراجعه‌کننده به بيمارستان شريعتي تحت جراحي بای‌پس کرونر”. پژوهش در دین و سلامت, ج 5, ش 1, فوریه 2019, صص 76-86, doi:10.22037/jrrh.v5i1.17956.