بیرامی م., و محمدی د. آ. “پیش‌بینی بخشودگی بین‌فردی بر اساس مؤلفه‌های هوش معنوی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز”. پژوهش در دین و سلامت, ج 5, ش 1, فوریه 2019, صص 19-28, doi:10.22037/jrrh.v5i1.17576.