صدری دمیرچیا., مجردآ., و پیرقلی کیویم. “مقایسه‌ی منبع کنترل، باورهای غیرمنطقی و جهت گیری مذهبی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اردبیل در سال 1395”. پژوهش در دین و سلامت , ج 5, ش 4, دسامبر 2019, صص 73-87, doi:10.22037/jrrh.v5i4.17138.