[1]
فامیل احمریان ف. س., خدابخشی کولایی آ., و فلسفی نژاد م., “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”, JRRH, ج 1, ش 3, صص 11–18, ژوئن 2015.