[1]
فامیل احمریانف. س., خدابخشی کولاییآ., و فلسفی نژادم., “تاثیرمعنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و کیفیت خواب در سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر تهران”, JRRH, ج 1, ش 3, صص 11-18, ژوئن 2015.