[1]
میکائیلی منیعف., طباطباییس. م., و راد معصومیس. ف. ‌., “مقایسۀ چشم‌انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف”, JRRH, ج 7, ش 3, صص 68-79, سپتامبر 2021.