[1]
ضیاالدینیم. و ده‌مردهح., “نقش میانجی عزّت نفس سازمانی در رابطه‌ی بین نگرش مذهبی و پرخاشگری کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهر خاش”, JRRH, ج 5, ش 1, صص 101-111, مارس 2019.